Architektura

Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości 2013

• Zakładki: 2


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wyceny nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 845) stanowi podstawę do określenia wartości nieruchomości na potrzeby celów prawnych i podatkowych. Rozporządzenie określa zasady wyceny nieruchomości, które mają być stosowane przez osoby uprawnione do wykonywania czynności zawodowych, takich jak rzeczoznawcy majątkowi, geodeci oraz inne osoby uprawnione do wykonywania czynności zawodowych w dziedzinie gospodarki nieruchomościami. Rozporządzenie określa również szczegółowe procedury postępowania przy wycenie nieruchomości oraz obowiązek sporządzenia protokołu wyceny i jego przechowywania przez osobę uprawnioną do jej wykonania.

Jak wyceniać nieruchomości zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyceny nieruchomości 2013?

Wycena nieruchomości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości (Dz. U. 2013 poz. 814) powinna być przeprowadzona przez uprawnionego do wyceny rzeczoznawcę majątkowego lub biegłego sądowego. Wycena powinna być oparta na metodzie porównawczej, która polega na porównaniu cen transakcyjnych nieruchomości podobnych do badanej, uwzględniających jej cechy i warunki lokalizacyjne oraz czynniki ekonomiczne i społeczne. W celu określenia wartości nieruchomości należy uwzględnić: aktualny stan prawny, techniczny i użytkowy, przeznaczenie w planie miejscowym, rodzaj i stan prawny gruntu oraz jego powierzchnię, rodzaj i stan techniczny budynku lub budowli oraz ich powierzchnię użytkową, rodzaj i stan techniczny urządzeń infrastruktury technicznej oraz ich powierzchnię użytkową, czynniki ekonomiczne i społeczne mające wpływ na wartość nieruchomości.

Jakie są korzyści dla inwestorów i właścicieli nieruchomości z rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości 2013?

Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości 2013 (Dz.U. z 2013 r. poz. 890) stanowi ważny krok w kierunku zapewnienia inwestorom i właścicielom nieruchomości bezpiecznego i skutecznego procesu wyceny. Przede wszystkim, rozporządzenie określa standardy i procedury, które mają na celu zapewnienie, że wszystkie wyceny są dokonywane przez profesjonalnych rzeczoznawców majątkowych, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie i umiejętności do prawidłowej oceny wartości nieruchomości. Ponadto, rozporządzenie ustanawia szeroki zakres procedur dotyczących przygotowania raportu o wartości nieruchomości, co ma na celu zapewnienie jego jakości i precyzyjności. Wszystkie te czynniki skutkują większym bezpieczeństwem transakcji dla inwestorów i właścicieli nieruchomości oraz zmniejszeniem ryzyka błędnego oszacowania wartości nieruchomości.

Jakie są najważniejsze zmiany wprowadzone przez rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości 2013?

Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości z 2013 roku wprowadziło szereg istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie procesu wyceny nieruchomości. Najważniejsze z nich to:

2. Ustanowienie jednolitego systemu klasyfikacji i opisu nieruchomości, aby ułatwić porównanie różnych typów nieruchomości.

4. Ustanowienie obowiązku stosowania przez rzeczoznawców metody porównawczej do określenia wartości rynkowej nieruchomości.

Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości 2013 stanowi ważny krok w kierunku zapewnienia przejrzystości i jednolitego podejścia do wyceny nieruchomości. Przepisy te zapewniają, że wszystkie nieruchomości będą wyceniane zgodnie z określonymi standardami i procedurami, co pozwoli na uzyskanie dokładnych i obiektywnych informacji o wartości nieruchomości. Rozporządzenie to jest ważnym narzędziem dla rynku nieruchomości, ponieważ umożliwia inwestorom i kupującym dokonywanie świadomych decyzji dotyczących transakcji.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
0 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *